Gala Disco 02.04.2022 r.
Hala RCS Lubin

 1. Przedmiotem przechowania jest jednorazowe przyjęcie i wydanie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki).
 2. Przechowawca na prośbę składającego może przyjąć do przechowania inne rzeczy (torebki, plecaki, parasolki) pod warunkiem, że nie stanowią one swoimi wymiarami oraz właściwościami zagrożenia dla innych przedmiotów lub odzieży, lub same mogą ulec uszkodzeniu.
 3. Dowieszenie dodatkowej odzieży lub rzeczy traktowane jest jako nowa usługa i podlega opłacie.
 4. Z tytułu przechowania pobiera się opłatę w wysokości 5 zł za powierzoną odzież lub rzecz.
 5. Przechowujący na dowód przyjęcia odzieży lub rzeczy na przechowanie przekazuje dowód przyjęcia w postaci żetonu z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.
 6. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Żądanie to może dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Podstawą żądania jest posiadanie żetonu.
 7. Składający, który utracił żeton, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub rzeczy przez nieuprawnioną osobę.
 8. Z tytułu utraty żetonu składający na przechowanie odzież lub rzecz zobowiązany jest zwrócić przechowawcy koszty, które zostały ustalone dla tutejszej szatni, na kwotę 50 zł.
 9. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty żetonu lub szkody wyrządzonej przez rzecz, osoba przechowująca ma prawo zatrzymać odzież lub rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń.
 10. Zarówno powierzona odzież, jak i drobne przedmioty, dokumenty znajdujące się w kieszeniach odzieży, torebkach, plecakach, stanowią wyłącznie własność składającego i nie objęte są zakresem jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu przechowania.
 11. W przypadkach spornych nie ujętych w regulaminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.