Regulamin imprezy Gala Disco Vol.8 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin imprez masowych (zwany dalej: „Regulaminem”) został sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2019 poz. 2171 t.j. (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg,                    a w szczególności przepisów wprowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku         z epidemią COVID-19, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku           w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                         z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.). Organizatorem imprezy masowej „Gala Disco” („Impreza”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.    o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest Events Factory S.R.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320, 50- 020 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432331, NIP 896-153-15-76, o kapitale zakładowym 50.000zł (dalej: „Organizator”).
 2. Impreza odbywa się w dniu 28 stycznia 2023 roku, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej RCS, przy ul. Odrodzenia 28b, w Lubinie 59-300 (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są odrębnie.
 3. Osoby przebywające na Terenie Imprezy podlegają przepisom prawa, przepisom niniejszego Regulaminu oraz przepisom Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy.
 4. Podczas trwania Imprezy Organizator stosuje się do wymogów określonych w art. 6 Ustawy   o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504). Organizator zastrzega, że w ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać inne ograniczenia i wytyczne inne niż opisane w niniejszym regulaminie, w tym określone przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt, zmiana przepisów przez władze państwowe w zakresie restrykcji sanitarnych ograniczających ryzyko zakażenia SARS-CoV-19) – o zmianach tych Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie np.               w wiadomości email, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy poprzez odpowiednie ogłoszenia na piśmie, komunikaty głosowe.
 5. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie           w części.
 6. Organizator nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych dla Uczestników Imprezy. Przy terenie Hali RCS znajduje się parking z limitowaną liczbą miejsc, z którego Uczestnicy Imprezy będą mogli skorzystać po uiszczeniu odrębnej opłaty parkingowej. 
 7. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy.
 8. Każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie, powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem obiektu, na którym odbywa się Impreza.
 9. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów, na podstawie których regulamin został wydany.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ

 1. Impreza odbywająca się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i przepisami prawa.
 2. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązują się do przestrzegania w szczególności tego, co następuje:
 1. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu obiektu, niniejszego Regulaminu oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 2. stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej Organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 1. W przypadku opóźnienia i/lub zmiany w harmonogramie Imprezy, a także odbycia się imprezy jedynie w części, wskutek nieobecności jednego z artystów z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet wstępu.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania wobec osoby, która zakupiła bilet wstępu.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy z ważnych przyczyn, tj. działania siły wyższej, do której należą niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, ogłoszenie żałoby narodowej etc. W takim przypadku posiadaczowi Biletu przysługuje prawo zwrotu biletu. 
 4. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu Imprezy, a także odwołania Imprezy do 20 dni od planowanej daty imprezy bez podania przyczyny.  W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot zakupionego biletu. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet.
 5. W przypadku, gdy posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego zwrotu, powinien bez zbędnej zwłoki zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym Bilet został zakupiony. 
 6. Zwrot pieniędzy za bilety zakupione poprzez moduł sprzedażowy Organizatora (sklep na www.galadisco.pl) wynosi nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego formularzu zwrotu.
 7. Wnioski o zwrot za zakupione bilety należy przesłać maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od pojawienia się informacji o następujących zmianach wymienionych w ustępie 5, powyżej.            W przeciwnym razie Organizator nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy, mimo poprawnie wypełnionego wniosku. 
 8. Organizator dokona zwrotu pieniędzy w wysokości nominalnej zamówienia, pomniejszonej              o koszty operacyjne związane z obsługą procesu zwrotu w wysokości 10% wartości łącznej zakupionych biletów bez poniesionych kosztów dostawy..

ZASADY WSTĘPU NA IMPREZĘ

  1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma wyłącznie osoba posiadająca ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę, zaakceptowany przez Organizatora.
 • W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 5 do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która okaże przy wejściu na Imprezę deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora. Oświadczenie do pobrania tutaj
 1. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. 
 2. Osoba wchodząca na imprezę jest zobowiązana okazać służbie porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu.
 3. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 4. Osoby po wejściu na teren imprezy zobowiązane są do zachowania dowodu wstępu.
 5. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk, ogni sztucznych, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem, butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag                      i transparentów, „kominiarek”, mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym oraz wszystkich innych przedmiotów zagrażających życie.
 6. Organizator nie przewiduje depozytu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami                   i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, aby:
 1. odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
 2. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, dodatkiem do Regulaminu SARS- COV-2 lub Regulaminem Obiektu.
 3. dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn      w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma proporcjonalną część sumy, na jaką opiewał bilet w stosunku do czasu trwania imprezy i momentu w którym zwrócił bilet,
 4. odwołać lub zrezygnować z Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części,
 5. odmówić wstępu na teren Imprezy za pośrednictwem kierownika do spraw bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej, posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów oraz żywności w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych   i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie lub których posiadanie na terenie imprezy jest zabronione przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz posiadaczom biletów znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 6. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub z przyczyn organizacyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany posiadaczowi biletu miejsca siedzącego na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie różnica w cenie biletu, jeżeli zamiana nastąpi do grupy miejsc nominalnie tańszych. W przypadku nie wyrażenia zgody na zamianę miejsca, posiadacz biletu jest zobowiązany opuścić teren Imprezy i kwota, jaką zapłacił za bilet zostanie mu zwrócona.
 1. Na Teren Imprezy nie będą wpuszczane osoby:
 1. objęte zakazami wstępu na imprezy masowe oraz wobec których wydano sądowe orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
 2. osoby skazane, wobec których wydano sądowe orzeczenie w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, por. 109, z późn. zm.3),
 3. odmawiające poddania się sprawdzeniu uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej; wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży    i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie jest zabronione, a w szczególności niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 4. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadające broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 5. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 1. Wstęp do specjalnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

ZASADY ZACHOWANIA NA IMPREZIE

 1. Każdy kto przebywa na Terenie Imprezy powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. Ponadto jest zobowiązany stosować się do zarządzeń i zaleceń służb porządkowych, informacyjnych oraz spikera Imprezy. 
 2. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 3. Osobom znajdującym się na Terenie Imprezy zakazuje się:
 1. zrzucania jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności na estradę, rozniecania ognia, używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
 2. używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i wyznaniowych,
 3. wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskimi lub antysemickimi i obrażania jakichkolwiek osób,
 4. wchodzenia na obszary, które nie są ogólnodostępne dla Uczestników Imprezy (strefy biurowe, pomieszczenia służbowe i inne),
 5. sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, ich rozprowadzania  i przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody Organizatora Imprezy,
 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub zanieczyszczania/ zaśmiecania obiektu w inny sposób,
 7. przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez zgody Organizatora Imprezy.
 1. Na Imprezie mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe do 3,5% wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie. Na Terenie Imprezy obowiązuje ponadto całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem stref specjalnie do tego wyznaczonych.
 2. Zabrania się przebywania na całym obiekcie osobom będących pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

REJESTRACJA PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Terenie Imprezy, jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Organizatora. Osoby te zobowiązane są nosić identyfikatory w widocznym miejscu.
 2. Rejestracja obrazu lub dźwięku podczas Imprezy jest możliwa dla przedstawicieli prasy, radia          i telewizji po otrzymaniu zgody na wybraną formą rejestracji od Organizatora. 
 3. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg Imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt. 3, osoby w tym punkcie wymienione zostaną wydalone z Terenu Imprezy. Będą również zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem. 
 5. Organizator i Partnerzy Organizatora są uprawnieni do utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości ten fakt i akceptuje powyższy zapis.

SŁUŻBY ORGANIZATORA IMPREZY

 1. Do służb Organizatora zaliczają się:
 1. służby organizacyjne,
 2. służby techniczne,
 3. służby medyczne,
 4. służby porządkowe i informacyjne.
 1. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
 2. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art 20 i 22 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
 3. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla:
 1. akredytowanych dziennikarzy prasowych, radiowych oraz fotoreporterów, 
 2. obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
 3. obsługi telekomunikacyjnej i innych tego wymagających.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 1. Organizator informuje, że Uczestnicy lub inne osoby przebywające na Terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych             i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. 
 2. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. 
 3. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. 
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji              o przebywaniu na Terenie Imprezy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach                    i pozostałych dokumentach związanych z uczestnictwem w organizowanej imprezie. Przetwarzanie tych danych osobowych (imię i nazwisko , numer telefonu) następuje,               w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Będą one przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia Imprezy.
 2. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę osób obecnych na Imprezie na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, głosu, wizerunku oraz podobizny uczestnika imprezy masowej, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem telewizji, ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu lub rejestracji danych, w związku z produkcją, prezentowaniem lub używaniem filmu zapisu video i audio      z imprezy masowej lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Indywidualny wizerunek uczestnika imprezy nie może być używany             w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w szczególności z widocznością posiadacz biletu powinien zgłaszać je w punktach informacyjnych bądź kasach biletowych przed lub w trakcie trwania imprezy. Reklamacje zgłaszane w trakcie trwania Imprezy masowej, w innych punktach niż wskazane w zdaniu poprzednim, zwłaszcza dotyczące problemów z widocznością lub zgłaszane po odbytej Imprezie nie będą uwzględniane.
 4. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji, celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione bilety uprawniające do wstępu na imprezę.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa,     a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy, a także wymogi wynikające       z przepisów prawa, wprowadzanych w związku z epidemia COVID-19.