POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin imprez masowych (zwany dalej: „Regulaminem”) został sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2019 poz. 2171 t.j. (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg, a w szczególności przepisów wprowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z epidemią COVID-19, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.). Organizatorem imprezy masowej „Gala Disco” („Impreza”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest Events Factory S.R.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320, 50- 020 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432331, NIP 896-153-15-76, o kapitale zakładowym 50.000zł (dalej: „Organizator”).
 2. Impreza odbywa się w dniu 2 kwietnia 2022 roku, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej RCS, przy ul. Odrodzenia 28b, w Lubinie 59-300 (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są odrębnie.
 3. Osoby przebywające na Terenie Imprezy podlegają przepisom prawa, przepisom niniejszego Regulaminu oraz przepisom Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy.
 4. Podczas trwania Imprezy Organizator stosuje się do wymogów określonych w art. 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504). W związku z epidemią COVID-19 każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określone w DODATKU DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ SARS-COV-2. Osoba, która zakupiła bilety, a nie będzie mogła osobiście uczestniczyć w Imprezie zobowiązana jest do przekazania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu obiektu, jak również Dodatku do regulaminu imprezy masowej SARS-COV-2 – osobie której przekaże bilety na Imprezę. Organizator zastrzega, że w ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać inne ograniczenia i wytyczne w tym zakresie inne niż opisane w DODATKU DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ SARS-COV-2, w tym określone przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt, zmiana przepisów przez władze państwowe w zakresie restrykcji sanitarnych ograniczających ryzyko zakażenia SARS-CoV-19) – o zmianach tych Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie np. w wiadomości email, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy poprzez odpowiednie ogłoszenia na piśmie, komunikaty głosowe.
 5. Podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych podczas występowania stanu epidemii Organizator wdraża wymagane i zalecane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego restrykcje sanitarne ograniczające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące na dzień organizacji Imprezy. Pełne informacje zawarte są w DODATKU DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ SARS-COV-2. Akceptacja Regulaminu oznacza równoczesne zaakceptowanie zasad zamieszczonych w DODATKU DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ SARS-COV-2, jak również jest oświadczeniem, że w przypadku wystąpienia u Uczestnika objawów choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, nie weźmie on udziału w Imprezie. Uczestnik rozumie, że przed wejściem do obiektu lub na teren Imprezy zobowiązany/a jest do przekazania Organizatorowi oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Ze względu na stan epidemii w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SAR-CoV-2: a) Zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-COV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu, osobie przebywającej na kwarantannie, w izolacji domowej lub pod nadzorem epidemiologicznym, b) Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, c) Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania Imprezy, d) Posiadacze biletów zobowiązani są do przekazania Służbom Porządkowym wypełnionego oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 bądź wypełnienia go przed wejściem na teren hali. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe wskazane w oświadczeniu mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu/Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID-19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Imprezy. e) Na trybunach może być zajęte 75 % miejsc siedzących z tym, że do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W przypadku zmiany restrykcji, które będą skutkować zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc, a ilość sprzedanych biletów wyniesie więcej niż dopuszczalna liczba widzów, decydować będzie kolejność zakupu biletów. W sprzedaży dostępna będzie pula biletów dla osób niezaszczepionych oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu Imprezy będą mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR. W przypadku wyczerpania puli dla osób niezaszczepionych zakup biletów będzie możliwy tylko dla osób mogących wylegitymować się aktualnym certyfikatem potwierdzającym szczepienie. f) Decydując się na zakup biletu z puli biletów dla osób zaszczepionych, Uczestnik Imprezy masowej oświadcza, że dokonując zakupu biletu oznaczonego jako bilet dla osoby zaszczepionej, potwierdza, że w dacie Imprezy, każdy posiadacz zakupionego przez niego biletu wstępu, będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Uczestnik Imprezy masowej akceptuje, że podczas kontroli biletowej posiadacz biletu wstępu jest zobowiązany okazać Certyfikat w formie papierowej albo elektronicznej, tj. QR kodu generowanego w ramach unijnego cyfrowegozaświadczenia COVID, którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez Służby Porządkowe przy pomocy odpowiedniej aplikacji i ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dodatkowo Uczestnik Imprezy masowej potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku certyfikatu, niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym dokumencie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, mimo ważnego biletu wstępu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Imprezę i nie przysługuje jej zwrot kosztów biletu wstępu.
 6. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
 7. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Uczestników Imprezy.
 8. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy.
 9. Każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie, powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem obiektu, na którym odbywa się Impreza.
 10. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów, na podstawie których regulamin został wydany.
 11. Niezależnie od zapisów ujętych w niniejszym regulaminie w zakresie obostrzeń co do epidemii COVID-19, uregulowania przepisów powszechnie obowiązujących na dzień odbycia się imprezy wyłączać będą odpowiednio stosowanie zapisów regulaminu, w tym w przypadku zniesienia obostrzeń – zastosowanie mieć będą wyłącznie przepisy powszechnie obowiązujące.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ

 1. Impreza odbywająca się na terenie Hali Widowiskowo- Sportowej, ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i przepisami prawa.
 2. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązują się do przestrzegania w szczególności tego, co następuje: zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, przestrzegając postanowień Regulaminu obiektu, niniejszego Regulaminu oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określone w DODATKU DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ SARS-CoV-2, w tym: a) stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej Organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów do wykonywania ich poleceń. b)poddać się przed wejściem na teren Obiektu badaniu temperatury ciała. c)uczestnik Imprezy zobowiązuje się, że w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w Imprezie wystąpią u niego objawy zakażenia COVID-19, niezwłocznie poinformuje o tym facie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora oraz podejmie niezbędne kroki według wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. W przypadku opóźnienia i/lub zmiany w harmonogramie Imprezy, a także odbycia się imprezy jedynie w części wskutek nieobecności jednego z artystów z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet wstępu. 
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania wobec osoby, która zakupiła bilet wstępu.
 5. Organizator ma prawo do odwołania imprezy z ważnych przyczyn, tj. działania siły wyższej, do której należą niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, ogłoszenie żałoby narodowej etc. W takim przypadku posiadaczowi Biletu przysługuje prawo zwrotu biletu.  
 6. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu Imprezy, a także odwołania Imprezy do 20 dni od planowanej daty imprezy bez podania przyczyny.  W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot zakupionego biletu. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet.
 7. W przypadku, gdy posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego zwrotu, powinien bez zbędnej zwłoki zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym Bilet został zakupiony. 
 8. Zwrot pieniędzy za bilety zakupione poprzez moduł sprzedażowy Organizatora (sklep na www.galadisco.pl) wynosi nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego formularzu zwrotu.
 9. Wnioski o zwrot za zakupione bilety należy przesłać maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od pojawienia się informacji o następujących zmianach wymienionych w ustępie 5 i 6 powyżej. W przeciwnym razie Organizator nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy, mimo poprawnie wypełnionego wniosku. 
 10. Organizator dokona zwrotu pieniędzy w wysokości nominalnej zamówienia, pomniejszonej o koszty operacyjne związane z obsługą procesu zwrotu w wysokości 10% wartości zakupionych biletów.

ZASADY WSTĘPU NA IMPREZĘ

 1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma wyłącznie osoba posiadająca ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę, zaakceptowany przez Organizatora.
 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 5 do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która okaże przy wejściu na Imprezę deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora. Oświadczenie do pobrania tutaj
 3. Dzieci do lat 10 uprawnione są do wstępu nieodpłatnie, jednak wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
 4. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. 
 5. Osoba wchodząca na imprezę jest zobowiązana okazać służbie porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu.
 6. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 7. Osoby po wejściu na halę zobowiązane są do zachowania dowodu wstępu.
 8. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk, ogni sztucznych, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem, butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag i transparentów, „kominiarek”, mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym oraz wszystkich innych przedmiotów zagrażających życie.
 9. Organizator nie przewiduje depozytu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, aby: a) odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. b) odmówić wstępu na teren Imprezy osobie nieposiadającej maseczki, chyba, że osoby są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych. c) odmówić wstępu na teren Imprezy osobie u której dokonano pomiaru temperatury ciała i stwierdzono, że wynosi ona powyżej 37,1 stopni Celsjusza. d) odmówić wstępu posiadaczowi biletu oznaczonego jako bilet dla osoby zaszczepionej w przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku certyfikatu, niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym dokumencie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. e) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, dodatkiem do Regulaminu SARS- COV-2 lub Regulaminem Obiektu. f) dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma proporcjonalną część sumy, na jaką opiewał bilet w stosunku do czasu trwania imprezy i momentu w którym zwrócił bilet. g) odwołać lub zrezygnować z Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części. h) odmówić wstępu na teren Imprezy za pośrednictwem kierownika do spraw bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej, posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów oraz żywności w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie lub których posiadanie na terenie imprezy jest zabronione przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz posiadaczom biletów znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. i) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub z przyczyn organizacyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany posiadaczowi biletu miejsca siedzącego na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie różnica w cenie biletu, jeżeli zamiana nastąpi do grupy miejsc nominalnie tańszych. W przypadku nie wyrażenia zgody na zamianę miejsca, posiadacz biletu jest zobowiązany opuścić teren Imprezy i kwota, jaką zapłacił za bilet zostanie mu zwrócona.
 11. Na Teren Imprezy nie będą wpuszczane osoby: a. objęte zakazami wstępu na imprezy masowe oraz wobec których wydano sądowe orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  b. osoby skazane, wobec których wydano sądowe orzeczenie w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, por. 109, z późn. zm.3),
  c. odmawiające poddania się sprawdzeniu uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej; wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie jest zabronione, a w szczególności niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  d. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadające broń lub niebezpieczne przedmioty,materiałty wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substance psychotropowe
  e. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publiczne.
 12. Wstęp do specjalnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.
 1. Wstęp do specjalnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

ZASADY ZACHOWANIA NA IMPREZIE

 1. Każdy kto przebywa na Terenie Imprezy powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. Ponadto jest zobowiązany stosować się do zarządzeń i zaleceń służb porządkowych, informacyjnych oraz spikera Imprezy. 
 2. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 3. Osobom znajdującym się na Terenie Imprezy zakazuje się:
  a. rzucania jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności na estradę, rozniecania ognia, używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
  b. używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i wyznaniowych,
  c. wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskimi lub antysemickimi i obrażania jakichkolwiek osób,
  d. wchodzenia na obszary, które nie są ogólnodostępne dla Uczestników Imprezy (strefy biurowe, pomieszczenia służbowe i inne),
  e.  sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, ich rozprowadzania i przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez zgody Organizatora Imprezy,
  f. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub zanieczyszczania/ zaśmiecania obiektu w inny sposób,
  g. przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez zgody Organizatora Imprezy.
 4. Na Imprezie mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe do 3,5% wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie. Na Terenie Imprezy obowiązuje ponadto całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem stref specjalnie do tego wyznaczonych.
 5. Zabrania się przebywania na całym obiekcie osobom będących pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

REJESTRACJA PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Terenie Imprezy, jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Organizatora. Osoby te zobowiązane są nosić identyfikatory w widocznym miejscu.
 2. Rejestracja obrazu lub dźwięku podczas Imprezy jest możliwa dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji po otrzymaniu zgody na wybraną formą rejestracji od Organizatora. 
 3. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg Imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce imprezy.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt. 3, osoby w tym punkcie wymienione zostaną wydalone z Terenu Imprezy. Będą również zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem. 
 5. Organizator i Partnerzy Organizatora są uprawnieni do utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości ten fakt i akceptuje powyższy zapis.

SŁUŻBY ORGANIZATORA IMPREZY

 1. Do służb Organizatora zaliczają się:
  a. służby organizacyjne,
  b. służby techniczne,
  c. służby medyczne,
  d. służby porządkowe i informacyjne.
 2. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art 20 i 22 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
 3. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
 4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla:
  a. akredytowanych dziennikarzy prasowych, radiowych oraz fotoreporterów, 
  b. obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
  c. obsługi telekomunikacyjnej i innych tego wymagających.

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 1. Organizator informuje, że Uczestnicy lub inne osoby przebywające na Terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. 
 2. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. 
 3. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. 
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu w związku ze stanem epidemii COVID-19, o którym mowa w rozdziale Warunki wstępu na Imprezę w pkt 6 lit. d Regulaminu. Przetwarzanie tych danych osobowych (imię i nazwisko , numer telefonu) następuje, w celu ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h, i oraz art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Organizator jest administratorem danych osobowych wskazanych w certyfikacie, o którym mowa rozdziale Warunki wstępu na Imprezę w pkt 6 lit. f Regulaminu. Przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie, w celu weryfikacji faktu posiadania certyfikatu i danych w nim zawartych (imion, pierwszej litery nazwiska, dnia i miesiąca urodzenia, daty ważności kodu). Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit c RODO, jak też niezbędne w celu ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h, i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO). Podanie danych osobowych, o których mowa wyżej jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Imprezie (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Imprezę. Będą one przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia Imprezy.
 2. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę osób obecnych na Imprezie na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, głosu, wizerunku oraz podobizny uczestnika imprezy masowej, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem telewizji, ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu lub rejestracji danych, w związku z produkcją, prezentowaniem lub używaniem filmu zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Indywidualny wizerunek uczestnika imprezy nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w szczególności z widocznością posiadacz biletu powinien zgłaszać je w punktach informacyjnych bądź kasach biletowych przed lub w trakcie trwania imprezy. Reklamacje zgłaszane w trakcie trwania Imprezy masowej, w innych punktach niż wskazane w zdaniu poprzednim, zwłaszcza dotyczące problemów z widocznością lub zgłaszane po odbytej Imprezie nie będą uwzględniane.
 4. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji, celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione bilety uprawniające do wstępu na imprezę.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z późniejszą poprawką ws. zmiany terminu imprezy w dn. 7 stycznia 2022 r., i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy, a także wymogi wynikające z przepisów prawa, wprowadzonych w związku z epidemia COVID-19.